Ako dobrovoľník

  • hľadáme dobrovoľníkov ochotných pomôcť pri rozvoze potrieb núdznym a pri prácach v sklade
  • dobrovoľníčky na triedenie šatstva v sklade

Ako priateľ samaritánov

  • sledujte na našej stránke výzvy o aktuálne hľadaných potrebách a pomôžte nám šíriť tieto výzvy a nachádzať hľadané potreby pre núdznych ľudí
  • všímajte si núdznych vo svojom okolí a napíšte nám o nich

Ako nástenkár

  • hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní starať sa o nástenku Samarie vo svojej obci

Mailom by dostávali aktuálny zoznam hľadaných potrieb pre núdznych a tie by aktualizovali na nástenke. Nástenky aktualizujeme 1x až 2x mesačne

Finančnou podporou

na úhradu:

  • nákladov našich aktivít – nájomného za priestory, energie, dopravných nákladov, budovanie skladu solidarity…
  • vkladom či prevodom akejkoľvek čiastky na účet OZ SAMARIA, IBAN SK94 7500 0000 0040 1321 2916, vedeného v ČSOB

Duchovnou podporou

  • modlitbami za našich dobrodincov a sponzorov
  • za našu vytrvalosť v našej službe
  • v súčasnosti tiež za aktivity spojené s budovaním regionálneho skladu solidarity

Nech Vás dobrotivý Pán Boh požehná a odmení za všetky Vaše modlitby a akúkoľvek formu podpory.